# 11/2018 Zaključena

Podnesena: 2018-01-11 14:33:21
Podnio:
Tekst prijave: Javljam se povodom problema sa Turcima u Starom Gradu. Uzimaju nam prostore, narušavaju imidž grada, dovode svoje ljude da rade. Ugrožen je grad i ljudi koji drže prostore, a ostalo ih je još malo. Nadam se da ćete oslušnuti ovaj problem koji je itekako velik. Ovo do sada što ste uradili su velike pohvale. Ugodan dan!
Način obavještenja: sms
Opis adrese: Nije navedeno

Pitanje opštini

Lista odgovora

2018-01-11 14:59:28
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.
2018-01-26 14:19:56
Poštovana, Proslijeđujemo Vam odgovor Opštine po Vašoj prijavi: Tokom 2016. godine Direkcija je dopustila izlazak na tender za zakup poslovnih prostora fizičkim licima, umjesto do tada isključivo pravnim licima. Na tim tenderima su pobijedila, u mnogim slučajevima, upravo fizička lica koja nisu imala registrovanu radnju za vršenje određenih djelatnosti. Firme su registrovali naknadno, sa većinskim udjelom kapitala u vlasništvu turskih državljana. U ovom trenutku su, po dokumentaciji do koje može doći Opština, većinski vlasnici tih firmi su turski državljani, manjinski vlasnici su domaći državljani. Opština nije nadležna, niti može sprovoditi bilo koju vrstu sankcija, jer ne postoje osnove za vršenje krivičnog djela. Opština će u narednom periodu vratiti uredbu po kojoj samo pravno lice može izaći na licitaciju, a nikako fizičko lice. Na taj način ćemo moći usloviti da na licitaciju mogu izaći samo ljudi koji legalno posluju u Crnoj Gori. Ukoliko se radi o stranim kompanijama, Opština će biti u prilici da naplati onoliko koliko sljeduje strane kompanije. Ukoliko bi došlo do prepuštanja prostora stranoj kompaniji od strane domaće kompanije, Opština će biti u prilici da naplati podzakup. Po reakcijama na prijave građana, tokom proteklog ljeta, inspekcije su pojačano vršile nadzor u tim objektima. Ustanovljeno je da na mnogim mjestima rade lica koja nisu registrovana, u mnogim radnjama zabilježeni su prekršaji po pitanju finansijkog i poreskog poslovanja, i s tim u vezi redovno su im naplaćivane kazne. Ove godine će biti pojačan nadzor Komunalne inspekcije u vezi sa uklanjanjem nepropisno izložene robe i slično. Turske kompanije koje posluju na teritoriji Kotora zastupa advokatska kancelarija iz Podgorice. Ponavljamo, tokom cijele 2017. godine vršene su kontrole i aktivno se bavilo ovim problemom. Opština nije našla nijedan krivični prekršaj po kojem bi se djelovalo, u dijelu koji spada u nadležnost Opštine. Uredba o izdavanju poslovnih prostora koja je donijeta 2016. godine planira se izmjeniti i vratiti na pređašnju. Takođe, posebnim ugovorom ćemo regulisati namjene poslovnih prostora, kako bi se grad sveo na razuman broj prodavnica suvenirskog tipa i sličnih. Ažurno ćemo postupati po prijavama građana kada su u pitanju nepravilnosti, i utvrđene nepravilnosti usmjeravati ka državnim organima. Zahvaljujemo na inicijativi, Srdačan pozdrav.